KitabYurdu » Kitab » Dərslik » İqtisadi Nəzəriyyə


Şeçilmişlər İqtisadi Nəzəriyyə

İqtisadi Nəzəriyyə PDF
ADI:
İqtisadi Nəzəriyyə
REYTİNQ:
  • +9
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
5.45 Mb
Milli iqtisadiyatımız formalaşıb inkişaf etdikcə, onun bazar mahiyyətinin dərk olunması, ölkəmizdə gedən mütərəqqi sosial-iqtisadi inkişaf meylləri genişləndikcə, bu prossesin mahiyyətinin yüksək səviyyədə dərk edilməsinin zəruriliyi daha qabarıq şəkildə ortaya çıxmışdır. Buna görə də iqtisadi hadisə və prossesləri daha yığcam, anlaşıqlı şəkildə ifadə edə bilən dərsliklərə və dərs vəsaitlərinə tələbat getdikcə artır. Belə ki, müstəqilliyimizdən on ildən cox keçməsinə baxmayaraq, indiyə qədər tədris müəs- sisələrimizdə iqtisadi ədəbiyyata olan tələbatımız heç də tam ödənilməmişdir. Bunlar xüsusilə iqtisad elminə aiddir. Bu vaxta qədər onun nəzəriyyəsi haqqında kitablar az nəşr edilmiş və ya öz mürəkkəb, ziddiyətli yazılış qaydalarına görə bu günkü tələbatı heç də tamamilə ödəmir. 2004-cü ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində nəşr edilmiş “İqtisadi nəzəriyə” dərsliyi tələbələrin iqtisadi təfəkkürünün formalaşmasında müsbət rol oynamışdır və hazırda bu dərsliyi əldə etmək çətindir. Bu şəbədən də tələbələrin istifadə edə biləcəyi və müasir tələblərə uyğun yeni dərsliyin yazılmasına ehtiyac yaranmışdır.
Bununla yanaşı, haqqında danışılan dərsliyin çapından keçən dövr ərzində ali təhsilin yeni standarta uyğunlaşdırılmasına ciddi ehtiyacı yaranır. Bu dərsliyin xüsusi məziyyəti ondan ibarətdir ki, kitabın müəllifləri iqtisadi nəzəriyyəyə dair mövcud dərslikləri və dərs vəsaitlərini nəzərdən keçirərək daha konkret, oxunaqlı, məzmunlu belə bir kitab yazmışlar.
«İqtisadi nəzəriyyə» dərsliyinin müəllifləri uzun müddət siyasi iqtisadi və sonradan iqtisadi nəzəriyyəni tədris etdiklərindən, müasir tələblərə və standartlara cavab verən samballı bir dərslik yaratmağa müvəffəq olmuşlar.
İnanırıq ki, “İqtisadi nəzəriyyə” dərsliyi az müddətdə tələbələr tərəfindən bəyəniləcək və onların sevimli dərs vəsaitinə çevriləcəkdir. Şübhəsiz, yazılmış bu kitab müəyyən ziddiyyətli məqamlardan və nöqsanlardan da azad deyildir. Bütün bunlar isə heç də kitabın elmi dəyərini aşağı salmır və onun gələcəkdə daha mükəmməl bir dərslik kimi hazırlanacağına şərait yaradır.