» » » İntiqam Əliyev - Meydan


Şeçilmişlər İntiqam Əliyev - Meydan

İntiqam Əliyev - Meydan PDF
ADI:
"Meydan" romanı
REYTİNQ:
  • +10
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2018
ÖLÇÜSÜ:
3.01 Mb

Əsə­rin əsas qəh­rə­ma­nı Sa­ra hü­quq fa­kül­tə­si­nin tə­lə­bə­si­dir. Ata­sı Meh­man Sə­fər­li ağır ci­na­yət­lər məh­kə­mə­si­nin ha­kim iş­lə­yir. Dörd nə­fər­lik meh­ri­ban ai­lə dü­zən­li hə­yat sü­rür.

Həs­sas möv­zu­lar­da müx­tə­lif ic­ti­ma­i de­bat­la­ra qa­tıl­dıq­dan son­ra Sa­ra­nın ba­xış­la­rın­da kök­lü də­yi­şik­lik baş ve­rir. Bu mü­za­ki­rə­lər ona cə­miy­yət­də otu­ruş­muş bir çox vər­diş­lə­rin, adət və ənə­nə­lə­rin, o cüm­lə­dən ai­lə mü­na­si­bət­lə­rin­də mil­li-mə­nə­vi də­yər­lər ki­mi təq­dim olu­nan bu­xov­la­rın top­lu­mun in­ki­şa­fı­na ne­cə ən­gə­lə çev­ril­di­yi­ni gör­mə­yə im­kan ve­rir. Və Sa­ra öz çev­rə­sin­də on­la­ra qar­şı çıx­ma­ğa baş­la­yır.

Bu ara­da onun din­dar tə­lə­bə yol­da­şı Fə­rə­cin ata­sı Bə­şir Çər­kəz­li hi­cab qa­da­ğa­sı əley­hi­nə dinc top­lan­tı­da iş­ti­ra­kı­na gö­rə həbs olu­nur və yed­di il müd­də­ti­nə azad­lıq­dan məh­rum edi­lir. Hə­min iş­də­ki ha­kim­lər­dən bi­ri­nin öz ata­sı ol­du­ğu­nu bi­lən­də Sa­ra sar­sı­lır. Bu­na qə­dər o, çox sev­di­yi ata­sı­nı həm də əda­lət­li ha­kim bi­lir və onun­la fəxr edir­di. 

Sa­ra qa­nun­suz hök­mə eti­raz və sax­ta it­ti­ham­lar­la həb­sə atı­lan din­dar­la­ra dəs­tək ola­raq hi­cab tax­ma­ğa baş­la­yır və on­la­rın mü­da­fi­ə­si ilə bağ­lı pro­ses­lə­rə qa­tı­lır. Dinc top­lan­tı­da iş­ti­rak edən din­dar­la­rı ağır cə­za­ya məh­kum edən ata­sı ilə açıq söh­bət­də onu be­lə əda­lət­siz qə­rar ver­mə­yə sövq edən sə­bəb­lə­ri ay­dın­laş­dır­ma­ğa ça­lı­şır. Eşit­dik­lə­rin­dən dəh­şə­tə gə­lən Sa­ra emo­si­o­nal gər­gin­lik ha­lın­da ata­sı­nın üzü­nə sərt it­ti­ham­lar səs­lən­di­rir. Bu söh­bət­dən son­ra ha­kim dəh­şət­li sar­sın­tı ke­çi­rir və və­zi­fə­sin­dən is­te­fa ver­mək qə­ra­rı­na gə­lir...