KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Analiz və cəbrin ədədi üsullari (mühazirələr)


Şeçilmişlər Analiz və cəbrin ədədi üsullari (mühazirələr)

Analiz və cəbrin ədədi üsullari (mühazirələr) DOC
ADI:
Analiz və cəbrin ədədi üsullari
REYTİNQ:
  • +38
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
14.7 MB
Bu mühazirələr toplusunda Təqribi ədədlər, Xəta anlayışı, Cəmin, Fərqin, Hasilin Mütləq Və Nisbi Xətlari Kökün, Qüvvətin Mütləq Və Nisbi Xətaları, Qeyri-xətti tənliklərin təqribi həlləri, Qeyrı-xətti tənliklərin köklərinin Dəqiqləşdirilməsi üsullari, Xətti Tənliklər Sisteminin Təqribi Üsullarla Həlli, Cəbri tənliklər sisteminin həll metodlari, Dəqiq və təqribi həll üsullari, Kramer və qaus üsulu, İnterpolyasiya məsələsi, Loqranjin interpolyasiya məsələsi, Sonlu  Fərqlər,  Nyutonun Birinci Və İkinci İnterpolyasiya Çoxhədlisi,  Düyün nöqtələri bərabər məsafədə yerləşməyən halda nyutonun interpolyasiya düsturu, Trsinə interpolyasiya, Ədədi İnteqrallama Və Diferensiallama, Adi diferensial tənliklərin təqribi, Üsullarla həlli, Adi diferensial tənlik Üçün sərhəd məsələsı,  İkitərtibli xüsusi törəməli tənliklər Əsas anlayışlar, Laplas tənliyinin sonlu Fərqlərlə yazılışı, Dirixle məsələsinin Şəbəkə üsulu ilə həlli, Hiperbolik tip tənliyin həlli üçün Fərq tənliklərinin tərtib olunması, Parabolik tip tənlik üçün Fərq tənliklərinin tərtibi mövzularina dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.