KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Analitik Həndəsə (mühazirələr)


Şeçilmişlər Analitik Həndəsə (mühazirələr)

Analitik Həndəsə (mühazirələr) PDF
ADI:
Analitik Həndəsə
REYTİNQ:
  • +194
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Bu mühazirələr toplusunda Vektor anlayışı və vektorlar üzərində əməllər, Vektor fəza və vektor alət fəza, Vektorların xətti asılılığı, vektorların koordinatları, iki vektor skalyar hasili, Müstəvidə affin və düz bucaqlı koordinat sistemi, Parçanın müəyyən nisbətdə bölünməsi, Polyar koordinat sistemi, Müstəvi üzərində affin və düzbucaqlı koord sistemlərinin çevrilməsi, Düz xətlərə aid metrik və afin məsələlər, Məktəb riyaziyyat kursunun məsələləri həllinə düz xətt tənliklərinin tətbiqi, Müstəvidə afin çevrilmə və onun analitik ifadəsi. Müstəvinin afin çevrilmələr qrupu və onun alt qrupları, Həndəsi çevrilmələrin məktəb həndəsə məsələlərinə tətbiqləri, Ellips, hiberbola və parabolanın kanonik tənlikləri, direktrisləri, Hiperbolanın asimptotları, Iki tərtibli xətlərin polyar tənlikləri, İki tərtibli xəttin ümumi tənliyi, asimptotik istiqaməti, toxunanı, mərkəzi, diametri və onun təyini, İki diametrin qoşmalıq şərti, baş istiqamətlər, Ümumi tənliyin kanonik şəklə gətirilməsi, Fəzada afin və düzbucaqlı koordinat sistemləri nöqtənin və vektorun
koordinantları, Parçanın bölünmə düsturları, İki nöqtə arasındakı məsafə və metrik dusturlar, Fəzada koordinat sisteminin çevrilməsi və fəzanın oriyentasiyası, Tənlik və bərabərsizliklərin, birləşmələrin və sistemlərin həndəsi izahı, İki vektorun vektorial hasili , vektorial hasilin xassələri və tətbiqləri, Üç vektorun qarışıq hasili və onun xassələri, tətbiqləri, Fəzada düz xəttin müxtəlif tənlikləri, Düz xəttlərin qarşılıqlı vəziyyəti və iki düz xətt arasındakı bucaq, Fəzada düz xətlə müstəvinin qarşılıqlı vəziyyəti, düz xətlər və müstəvilər bağlısı, Düz xətt və müstəvi tənliklərinin məktəb həndəsə məsəllələrinə tətbiqi, Fəzada hərəkət və oxşarlıq çevrilmələri, tipləri, ayrılışı, quru kordinatlarla ifadəsi, Fəzada müstəvi tənlikləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.