KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » BİOÜZVİ KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər BİOÜZVİ KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR)

BİOÜZVİ KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
Bioüzvi kimya mühazirələr
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.81 MB
Bioüzvi kimya mühazirələr toplusunda Bioüzvi kimya fənnin məqsədi və vəzifələri, nəzəri əsaslari, Digər elmlərlə əlaqəsi, Karbohidratlar, Təsnifatı, kimyəvi tərkibi, orqanizmdə yayılması, bioloji rolu, Lipidlər, təsnifatı, Neytral yağlar, Mürəkkəb lipidlər, tərkibi, yayilmasi, bioloji rolu, Zülallar, tərkibi, funksyaları, quruluşu, təsnifatı, Sadə və mürəkkəb zülallar, Bioloji rolu, Nuklein turşulari, tərkibi və növləri, DNT və RNT, Nukleoproteidlər, Fermentlər, ayrılması və təmizlənməsi, quruluşu, təsnifatı, tətbiqi, Vitaminlər və kofermentlər, təsnifatı, Yağda və suda həll olan vitaminlər, Antivitaminlər, Hormonlar, təsnifatı, təsir mexanizmi, kimyəvi təbiəti, funksyaları, Maddələr mübadiləsi və enerji, Həzmin biokimyası, Bioloji oksidləşmə, Makroergik birləşmələr, Nuklein turşularının mübadiləsi, Nuklein turşularının həzm sistemində parçalanması, sintezi və mübadilə pozğunluqları, Zülalların mübadiləsi, Zülalların və aminturşularının parçalanması və biosintezi, Karbohidratlarin mübadiləsi, Anaerob və aerob parçalanma, Karbohidratlarin biosintezi, Lipidlərin mübadiləsi, Sadə və mürəkkəb lipidlərin mübadiləsi və biosintezi, Lipid mübadiləsinin pozğunluqları, Mineral maddələr mübadiləsi, Suyun və duzun mübadiləsi, Makro və mikroelementlər, Maddələr mübadiləsinin orqanizmdə əlaqəsi (vəhdəti) mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.