KitabYurdu » Kitab » Riyaziyyat » Riyaziyyat, Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti (1-ci hissə)


Şeçilmişlər Riyaziyyat, Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti (1-ci hissə)

Riyaziyyat, Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti (1-ci hissə) PDF
ADI:
RİYAZİYYAT. ABİTURİYENTLƏR ÜÇÜN DƏRS VƏSAİTİ
REYTİNQ:
  • +7
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2020
ÖLÇÜSÜ:
1.03 mb
MÜNDƏRİCAT
Toplama, çıxma, vurma və bölmə əməlləri
Əməllər sırası
Tənlik və bərabərsizliklər
Metrik ölçü sistemi. Ən çox işlənən ölçü vahidləri
Düz xətt , müstəvi, parça, şüa
Düzbucaqlı, kvadrat, onların sahələri, perimetr anlayışı
Düzbucaqlı paralelepiped. Kub
Hərəkət məsələləri. Qayıq və çay məsələləri
Çoxluq
Çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi və fərqi
Ədədi aralıqlar
Bucaq, üçbucaq anlayışı
Rəqəmlər.Natural ədədlər.Mərtəbələr və siniflər
Tək və cüt ədədlər
Bölünmə əlamətləri
Tam ədədlərdə bölən-qalıq əlaqəsi məsələləri
Aralıqda olan tam ədədlərin sayının tapılması
Yaş və saat məsələləri
Sadə və mürəkkəb ədədlər.Sadə vuruqlara ayırma
Mürəkkəb ədədin bölənləri
Qarşılıqlı sadə ədədlər
ƏKOB ( ən kiçik ortaq bölünən ) 
ƏBOB (ən böyük ortaq bölən) 
Kəsr. Qarışıq ədəd. Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrin ixtisarı
Kəsrlərin toplanması, çıxılması
Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
Kəsrlərin müqayisəsi 
Kəsrlərin vurulması
Qarşılıqlı tərs ədədlər
Kəsrlərin bölünməsi
Ədədin hissəsini tapmaq. Hissəyə görə ədədi tapmaq
İşçi - hovuz məsələləri
Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması
Onluq kəsrlərin toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi və müqayisəsi
Ədədi orta
Adi kəsrin onluq kəsrə çevrilməsi
Faiz
Sadə və mürəkkəb faizlər düsturu
Nisbət və tənasüb
Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlə
Düz və tərs mütənasib bölmə
Ədəd oxu. Əks ədədlər. Tam və rasional ədədlər
Ədədin modulu (mütləq qiymət). Ədədlərin müqayisəsi
Mötərizələrin açılması.Rasional ədədlər üzərində əməllər
Həqiqi ədədlər.Kvadrat kök
Ədədin tam və kəsr hissəsi
Oxşar toplananlar
Tənliklər həlli
Düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti
Düzbucaqlı koordinat sistemi
Çevrə və onun uzunluğu. Dairə və onun sahəsi
Ədədi və dəyişəni olan ifadələr
Qüvvət.Qüvvətin xassələri.Ədədin standart şəkli.Mütləq və nisbi xəta
Birhədilər.Çoxhədlilər
Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması
Müxtəsər vurma düsturları
Hesabi kvadrat köklər üzərində çevirmələr
n-ci dərəcədən kök və onun xassələri
Kəsr üstlü qüvvət
Rasional üstlü qüvvətlərin müqayisəsi.Həqiqi üstlü qüvvət
Kvadrat tənliklər və onun kökləri düsturu
Kvadrat üçhədli.Kvadrat üçhədlinin ən böyük və ən kiçik qiyməti
Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması
Viyet teoremi.Kvadrat tənliyin köklərinin əmsala görə araşdırılması
Rasional tənliklər.Dəyişəni modul daxilində olan tənliklər
Tam tənliklər.Kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər
İrrasional tənliklər
İkidəyişənlə xətti tənliklər. İkidəyişənlə xətti tənliklər sistemi
Bərabərsizliklər və onların xassələri
İkiqat bərabərsizliklər və onlar üzərində əməllər
Birdəyişənli xətti bərabərsizliklər. Birdəyişənli xətti bərabərsizliklər sistemi
Modullu bərabərsizliklər
İntervallar metodu ilə bərabərsizliklər həlli
İrrasional bərabərsizliklər
Bəzi əhəmiyyətli bərabərsizliklər