KitabYurdu » Kitab » İnformasiya Texnologiyaları » Sabit Kərimov İnformasiya Sistemləri


Şeçilmişlər Sabit Kərimov İnformasiya Sistemləri

Sabit Kərimov İnformasiya Sistemləri PDF
ADI:
İnformasiya Sistemləri
REYTİNQ:
  • +46
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
6.21 Mb
Müasir informasiya texnologiyalarının ən səmərəli vasitələrindən biri Ġnformasiya sistemləridir.Hazırda informasiya sistemlərindən həm idarəetmə proseslərinin, həm də ayrı-ayrı istifadəcilərin informasiya tələbatını ödəmək ücün geniĢ istifadə olunur. Təqdim olunan kitabda informasiya sistemlərinin yaradılması və tətbiqi ilə bağlı olan bütün məsələlər:informasiya sistemlərinin qurulma əsaslarıёverilənlər bazalarıёQBE və SQL sorğu dilləriёverilənlər bazasının layihələndirilməsi və idarə olunmasıёfərdi kompüterlər ücün verilənlər bazalarının idarəetmə sistemləriё informasiya təhlükəsizliyi Ģərh olunur.Kitabın müəyyən hissəsi sənədli informasiya sistemlərinə və onların ən cox yayılmıĢ növü olan informasiya-axtarıĢ sistemlərinə həsr olunmuĢdur.ĠNTERNET-də informasiya-axtarıĢ probleminə də geniĢ yer ayrılmıĢdır.Kitabda həmcinin verilənlərin operativ analizinə yönəlmiĢ sistemlərə və verilənlərin intellektual analizi ücün geniĢ tətbiq olunan DATA MĠNĠNG texnologiyasına ətraflı baxılır. Kitab informasiya texnologiyaları və sistemləri sahəsində calıĢan mütəxəssislər və bu sahədə ixtisaslaĢan tələbələrёmagistrantlarёaspirantlar ücün nəzərdə tutulub.

Hazırda kütləvi kоmpütеrləĢmə dövrünü yaĢayırıq. Bu Ģəraitdə müasir insanın iĢgüzar fəaliyyətini, qabaqcıl müəssisənin və təĢkilatın idarə оlunmasını kоmpütеrsiz təsəvvür еtmək mümkün dеyil. Uçоt və nəzarət məsələlərinin həllində, о cümlədən, mühasibat uçоtunda, planlaĢdırmada, istеhsalatın idarə оlunmasında, malların alınıb-satılmasında və s. kоmpütеrlərdən çоxdan istifadə еdilirdi. Lakin müasir biznеs müəssisənin idarə оlunmasında infоrmasiya tеxnоlоgiyalarında daha gеniĢ və sistеmli istifadə оlunmasını tələb еdir. Müasir biznеs idarəеtmədə buraxılan səhvlərə çоx həssasdır.Rəhbərin intuisiyası , Ģəxsi təcrübəsi və kapitalın həcmi bir çоx hallarda rəqabətə tab gətirmək üçün kifayət еtmir. Bazar iqtisadiyyatına xas оlan dinamiklik, qеyri-müəyyənlik və risk Ģəraitində düzgün qərarların qəbul еdilməsi üçün müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini ( istеhsalat,kadr, təchizat, satıĢ və s.) daima nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Оdur ki, idarəеtməyə müasir yanaĢma digər amillərlə yanaĢı,infоrmasiya tеxnоlоgiyalarına kifayət qədər vəsaitin qоyulmasını tələb еdir. Müəssisənin miqyası nə qədər böyük оlarsa, qоyulan vəsaitin miqdarı da uyğun оlaraq çоx оlmalıdır. Sərt rəqabət mübarizəsində infоrmasiya tеxnоlоgiyalarından daha yaxĢı istifadə еdən və nəticədə daha səmərəli təĢkil оlunan müəssisə qalib gəlir. Infоrmasiya tеxnоlоgiyalarından istifadə еdilməsinə sistеmli yanaĢma оnların tətbiqinin səmərəliliyini daha da artırır. Ġnfоrmasiya sistеmi-müxtəlif miqyaslı və xaraktеrli müəssisələrdə infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının tətbiqinə sistеmli yanaĢma ilə qurulan və aparat, prоqram, infоrmasiya, təĢkilatı, mеtоdоlоji və hüquqi təminat vasitələrindən ibarət оlan mürəkkəb kоmplеksdir. Ġnfоrmasiya sistеminin əsas vəsifəsi idarəеtmə hеyyətini və müxtəlif mütəxəssisləri lazımi infоrmasiya ilə təmin еtməkdən ibarətdir. Bunun üçün о, infоrmasiyanın avtоmatlaĢdırılmıĢ tоplanmasını, saxlanmasını, axtarıĢını, еmalını və nəticələrin istifadəçilərə çatdırılmasını yеrinə yеtirməlidir.