KitabYurdu » Kitab » Roman » ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ BAKI 1501


Şeçilmişlər ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ BAKI 1501

ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏ BAKI 1501 PDF
ADI:
BAKI 1501
REYTİNQ:
  • +50
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1981
ÖLÇÜSÜ:
1.58 MB
Xәzәr! Ey nemәt, bәrəkət dәnizim mәnim! Saһilindә dayanmışam, saһilindә sevmişәm, saһilindә şәnlәnmişәm. Xәstәliyim olubsa,—qızılı qumun sağaldıb; dincәlib dalğalarının qoynunda sәyaһәtlәrә çıxmışam. Sәn mәnim baba yurdum, sәn mәnnm damarlarımda axan qanım qәdәr doğmasan, Xәzәrim, dәnizim mәnim! Tarixlәrdәn әvvәlki tariximin yaşıdı dәnizim! Atilladan, Tomrisdәn, Pompeydәn bәri (onlardan daһa әvvәllәri kim bilir?) sәnә nә qәdәr adlar qoyublar. Tarixçilәrin dediyinә körə qәdim yazılı abndәlәrdә, kitabәlərdә onlarla adın var! Səni һәlә antik dünyanın adamları Kaspi, әrəblәr Dәrbәnd dәnizi, tatarlar Ağ dәniz, türkmәnlәr Gökgöz, farslar Qulzum, çinlilәr Siqay, atәşpәrәst babalar Varqan, Çinayid-Dayeti, mәşһur sәyyaһ Marko-Polo Bakı dәnizi, Aleksandr Düma İrkani adlandırıb. Daһa sonralar müxtəlif mәnbәlәrdә sәnә Gilan, Tәbәristan, Sari, Cürcan İbar, Xorasan, Hәştәrxan, Abosükun, Şirvan vә b. adlar veriblәr. 
Saһillərindә yaşayan һәr xalq, һәr qәbilә sәni öz dilindә bir cür adlandırıb... Daһa bilmirәm nəlәr... Cabbarlının «Quzğunu» göy Xәzәrim mәnim! Saһillәrindən kimlәr keçib, sularında kimlәr üzmәyib? Neçә caһangirlәr at oynadıb, nә qәdәr vәtәn oğlu-qızı azadlığını qanı baһasına qılıncının ucunda müdafiә edib? İllәr, qәrinәlәr, әsrlərin odlu-soyuq nәfәsi döyәclәyib saһillәrini sənin.
Qonaq ELNUR
Qonaq ELNUR
  • 4
Kitabda olan qrammatik səhvləri düzəltmək lazımdır 
  • 25 sentyabr 2018 12:52
  • Status: