KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr 1-ci cild


Şeçilmişlər Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr 1-ci cild

Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr 1-ci cild PDF
ADI:
Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr. 1-ci cild
REYTİNQ:
  • +6
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
577 KB
Azərbaycan aşıq sənətinin ən başlıca xüsusiyyəti onun milli özünəməxsusluğudur. Elimizin tarixən yaratdığı solmaz bədii düşüncə sərvətləri içərisində tükənməz gözəllik xəzinəsi təşkil edən aşıq poeziyasında neçə-neçə nəsillərin, dövrlərin mənəvi təcrübəsi durulub. Dərin məzmunlu zəngin sənət növü kimi aşıq yaradıcılığının qaynağı insan, onun dünyada yeri, təbiətlə münasibətidir.Orta əsr və XIX yüzilliyin tanınmış el sənətkarlarının seçmə əsərlərini əhatə edən bu kitabda dövrün, zamanın kəşməkəşlərindən keçərək, misilsiz poetik irsə çevrilmiş, xalqın mənəvi aləminin, bədii təfəkkürünün, estetik zövqünün zənginləşməsində müstəsna rol oynamış lirik incilər toplanmışdır. Bu el çələngi — qaynar söz-saz çeşməsi yüzilliklər boyu ideya-bədii dəyərini qoruyaraq sonra yaranan aşıq şeirinin inkişafında, yetkinləşməsində xüsusi əhəmiyyət qazanmış, tərbiyəvi, didaktik siqlətini, poetik təravətini bu gün də saxlamışdır.