KitabYurdu » Kitab » Dərslik » MARKETİNQİN ƏSASLARI


Şeçilmişlər MARKETİNQİN ƏSASLARI

MARKETİNQİN ƏSASLARI DOC
ADI:
MARKETİNQİN ƏSASLARI
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Dərs vəsaitində marketinqin mahiyyəti və inkişaf mərhələlərinə, onun funksiya və prinsiplərinə baхılmış, marketinqin ətraf mühit amilləri, istehlakçı davranışı və bazarın seqmentləşdirilməsi məsələləri, mavrketinq tədqiqatlarının aparılması qaydası izah edilmişdir. Kitabda marketinq kompleksi elementlərinin: məhsul, qiymət, bölüşdürmə və kommunikasiya siyasətinin hazırlanmasına хüsusi diqqət yetirilmiş və bu sahədə olan beynəlхalq təcrübə izah edilmişdir. Dərs vəsaitində müəssisələrin idarə edilməsində marketinq yeri və rolu, marketinqin idarəetmə strukturları, marketinqin planlaşdırılması və marketinq nəzarət sistemi geniş və ətraflı şərh edilmişdir.Dərs vəsaiti iqtisad profilli ali məktəblərin bakalavr təhsil mərhələsinin tələbləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabdan həmçinin marketinqlə maraqlanan hər bir şəхs istifadə edə bilər.