KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi (Metodik vəsait)


Şeçilmişlər Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi (Metodik vəsait)

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi (Metodik vəsait) PDF
ADI:
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
REYTİNQ:
  • +5
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2015
ÖLÇÜSÜ:
1.14 Mb
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi qiymətləndirmə fəaliyyətinin ümumi praktiki əsaslarını təşkil edir. Bütün əmlak növlərinin bilavasitə daşınmaz əmlakla o cümlədən torpaq resursları ilə bağlılığı, vahid əmlak kompleksini təşkil etməsi mövcud qiymətləndirmə yanaşmaları, metodları, prosedur və alqoritmlərlnin, həmçinin onların tətbiqi metodologiyasının öyrənilməsinə diqqəti yüksəldir. Daşınmaz əmlak növlərinin mülki hüquq obyekti və təsərrüfat subyektləri kimi çıxış etməsi onların qiymətləndirilməsinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Onların təsərrüfat həyatındakı mövqeyi, təyinatı, fiziki və iqtisadi parametrləri, ətraf mühit amilləri ilə bağlılığı qiymətləndirmənin fərdi və kütləvi növlərinin tətbiqini şərtləndirir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, qiymətləndirmə fəaliyyətinin milli və beynəlxalq qiymətləndirmə standartları ilə tənzimlənməsi bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin və onun tətbiqi variantlarının aşkar olunmasının əhəmiyyətini artırır. Daşınmaz əmlak obyektlərinin real qiymətləndirilməsində əsas məqam və başlıca problemlər müəyyən edilməsi tələb olunan dəyər növləri ilə qiymətləndirmənin məqsədlərinin, prinsiplərinin və aparılması metodlarının düzgün koordinasiyasıdır. Qiymətləndirmənin nəticələrinin reallığının və obyektivliyinin onun məqsədinin, qiymətləndirmə bazasının, yanaşma və metodlarının düzgün seçilməsindən asılılığı inkarolunmaz faktdır. Daşınmaz əmlak növlərinin məqsədli (girov, sığorta, vergiyəcəlbetmə, investisiya, dövlət (ictimai) ehtiyaclar ücün satmalma və s.) qiymətləndirilməsini müvafiq sahədə daha çox tələb olunan xidmət növü kimi də qəbul etmək olar. Təqdim olunan metodik vəsaitdə yuxarıda qeyd olunan nəzəri və təcrübi cəhətdən aktual məsələlərə ardıcıl və sistemli metodoloji yanaşmalar öz əksini tapmışdır. Metodik vəsait iqtisad profilli təhsil müəssisələrində təhsil alan bakalavr və magistrantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.