KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları


Şeçilmişlər Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları PDF
ADI:
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları
REYTİNQ:
  • +139
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
1.37 MB
Təqdim olunan bu kitab, yəni «Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları» kitabı beş fəsildən və 48 pa-raqrafdan ibarətdir.
Kitabın birinci fəsilində hadisələr və onların ehtimalı məsələsinə baxılmışdır. Burada bir neçə para qraf verilmişdir. Birinci paraqrafda sınaqlar və hadisələr, ikinci paraq-rafda təsadüfi hadisələrin nisbi tezliyi və ehtimal anlayışları məsələsinə baxılmışdır. Üçüncü, dördüncü və beşinci paraq-raflarda elementar hadisələr fəzası, təsadüfi hadisələr üzərində əməllər və hadisələr cəbri verilmişdir.
Kitabın altıncı, yeddinci və səkkizinci paraqrafların-da hadisələrin ehtimalı və ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomları, ehtimalın klassik tərifi, hadisələrin ehtimalının xassələri, doqquzuncu paraqrafda birləşmələr nəzəriyyəsi, onuncu paraqrafda ehtimalın həndəsi tərifi verilərək ona aid misal, paraqraf on bir, on iki, on üçdə isə şərti ehtimal, hadisələrin hasilinin ehtimalı, asılı olmayan hadisələr, tam ehtimal və Bayes düsturları, on dördüncü, on beşinci, on altıncı paraqraflannda asılı olmayan sınaqlar, Bernulli düsturu, asılı olmayan sınaqlarda ən böyük ehtimallı ədəd və asimptotik düsturlar verilmişdir.
Kitabın II fəslində səkkiz paraqraf verilmişdir. Birinci paraqrafda təsadüfi kəmiyyətlər anlayışı və onların xassələri verilmişdir. İkinci paraqrafda təsadüfi kəmiyyətlərin paylanma funksiyası və onun xassələri,üçüncü paraqrafda diskret və kəsilməz paylanmalar, dördüncü paraqrafda çoxölçülü təsadüfi kəmiyyətlər və onların paylanma funksiyaları, beşinci, altıncı, yeddinci, səkkizinci paraqraflarda asılı və asılı olmayan təsadüfi kəmiyyətlər, riyazi gözləmə və onun xassələri, dispersiya və onun xassələri, təsadüfi kəmiyyətin medianı, kvantili, modası və momenti verilmişdir.
III fəsildə böyük ədədlər qanuni verilmişdir. Bu fəsildə on dörd paraqraf var.
Birinci, ikinci, üçüncü paraqraflarda kütləvi hadisələr və böyük ədədlər qanunun mahiyyəti, Çebişev bərabərsizliyi və Çebişev teoremi, dördüncü, beşinci paraqraflarda mərkəzi limit teoremi əri və xarakteristik funksiyalar, Lindeber-Levi teoremi, paraqraf altıda təsadüfi funksiyalar, yeddidə isə, ehtimalın çoxölçülü sıxlıq funksiyası, səkkizinci paraqrafda təsadüfi funksiyanın xarakteristikasına baxılaraq, doqquzuncu paraqrafda bu funksiyanın törəməsi inteqralının xarakteristikası, onuncu paraqrafda kompleks təsadüfi kəmiyyət və funksiya anlayışı, on birinci, on ikinci, on üçüncü və on dördüncü paraqraflarıııda stasionar təsadüfi funksiyalar, artımları asılı olmayan proseslər, Markov zənciri və prosesləri haqqında əsas anlayışlar, kəsilməz parametrli Markov zəncirləri verilmişdir.
Qeyd edək ki, kitabın IV fəslində riyazi statistikanın elementləri verilmişdir, bu fəsil səkkiz paraqrafdaıı ibarətdir. Bu fəslin birinci paraqrafıııda riyazi statistikanın məsələləri, ikinci paraqrafda seçmənin ədədi xarakteristikaları, üçüncü paraqrafda seçmənin statistik paylanması, dördüncü paraqrafda oıta kəmiyyətlər, beşinci paraqrafda seçmə orta və dispersiyanın hesablanmasında hasil üsulu, altıncı paraqrafda ümumi yığım parametrlərinin qiymətləndirilməsi və qiymətlərin dəqiqliyi, etibarlılıq intervalı, yeddinci paraqrafda biııomial paylanmada nisbi tezliyə görə ehtimalın momentləri və həqiqətə ən çox oxşarlıq üsulu ilə paylanmaların parametrlərinin qiymətləndirilməsi, səkkizinci paraqrafda isə statistik hipotezləriıı yoxlanması verilmişdir.
V fəsildə korrelyasiya və reqressiya məsələlərinə baxılmışdır. Bu fəsil üç paraqrafdaıı ibarətdir. Birinci paraqrafda kovariyasiya və oııuıı xassələri haqqında anlayış, ikinci paraqrafda korrelyasiya nəzəriyyəsinin elementləri və onun kovariyasiya ilə əlaqəsi, üçüncü paraqrafda isə korrelyasioıı asılılıq və xətti reqressiya verilmişdir.
Təqdim olunan kitabdan bütün riyaziyyatla məşğul olan tələbələr, elmi işçilər və i. istifadə edə bilərlər.