KitabYurdu » Kitab » Didaktika


Şeçilmişlər Didaktika

Didaktika PDF
ADI:
Didaktika
REYTİNQ:
  • +5
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
4.92 MB

Vəsaitin məzmununda təhsil və təlim haqqında nəzəriyyə əhatə olunur. Təhsilin məqsədi, məzmununa, təşkilinə dair ümumi tələblər, dövlət təhsil siyasə-tinin əsas prinsipləri, təhsil sisteminin quruluşu, təhsil standartları, ümumi orta təhsilin məzmun islahatları, təhsil proqramları (kurikulum), ümumi orta təhsilin fəlsəfəsi, pedaqoji sistemləri idarəetmənin mahiyyəti, prinsipləri, idarəetmənin təşkili modelləri, təhsilvermə modelləri, xüsusi təhsil, de-institutlaşdırma, dövlət dərslik siyasəti, təlimin ・sistem・ anlayışı vasitəsi ilə elmi şərhi, təlimin kompo-nentləri, invariantları, prinsipləri, müasir təlim texnologiyaları və digər məsələlə-rin interpretasiyası kitabda məzmun elementləri kimi seçilmişdir. Vəsait pedaqoji təmayüllü orta ixtisas və ali təhsil (bakalavriat) müəssisə-lərinin tələbələri, əlavə təhsilə cəlb olunan müdavimlər və orta ümumtəhsil mək-təblərində çalışan müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.