KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Diferensial həndəsə (mühazirələr)


Şeçilmişlər Diferensial həndəsə (mühazirələr)

Diferensial həndəsə (mühazirələr) PDF
ADI:
Diferensial həndəsə (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +38
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
592 KB
Bu mühazirələr toplusunda Metrik fəza, aksiomları və ona aid misallar, Topoloji fəzanın aksiomatik tərifi, Əsas topoloji anlayışlar, Kəsilməz inikaslar, Çoxobrazlı anlayışı, Şəbəkəli ayrılış. Çoxobrazlının Eyler xarakteristikası, İki ölçülü çoxobrazlıların təsnifatı, Möbius vərəqinin və proyektiv müstəvisinin topoloji xassələri, Qabarıq fiqurlar və qabarıq çoxüzlülər, Düzgün və topoloji düzgün çoxüzlülər, Skalyar arqumentli vektor funksiya, Fəzada əyri xətt anlayışı, Əyrinin toxunan vektoru və toxunan düz xəttinin tənliyi, Əyri qövsün uzunluğu və təbii parametr, Əyrinin əyriliyi və buruqluğu, Əyrilik və buruqluğun təbii parametrlə ifadəsi, İxtiyari parametrlə əyriliyin, buruqluğun və mütəhərrik üçüzlünün bazis vektorinin ifadəsi, Vintvari xətt və onun əyrilik və buruqluğunun hesablanması, Skalyar arqumentli iki dəyişənli vektor funksiya, Səth haqqında anlayış. Səthin parametrik tənlikləri, Fəzada səthin parametrik tənlikləri və hamar səthlər, Səthin toxunan müstəvisi və normalı, Səthin I kvadratik forması, Səth üzərində əyrinin normal əyriliyi, Səth üzərində əyrinin əyrilik indikatriası və səth üzərində nöqtələrin təsnifi, Səthin baş istiqamətləri, Rodriq düsturu, Səthin baş əyriləri, Səth üzərində asimptotik xəttlər, Səthin tam və orta əyriliyi, Sabit əyrilikli səthlər, Səthin daxili həndəsəsi haqqında anlayış, Qausun törəmə düsturları, Tam əyrilik haqqında Qaus teoemi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.