KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Ali riyaziyyat kursundan mühazirlər


Şeçilmişlər Ali riyaziyyat kursundan mühazirlər

Ali riyaziyyat kursundan mühazirlər PDF
ADI:
Ali riyaziyyat kursundan mühazirlər
REYTİNQ:
  • +336
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
6.19 MB
Bu mühazirələr toplusunda Əsas anlayışlar, Həqiqi ədədlər çoxluğu:əsas anlayışlar, Ədədi çoxluqların sərhədləri, Həqiqi ədədin mütləq qiyməti, Funksiya anlayışı, Funksiyanın qrafiki, Funksiyanın verilməsi üsulları, Funksiyaların ümumi xarakteristikaları: məhdudluğu, monotonluğu, tək və cütlüyü, dövriliyi, Sonsuz kiçilən və sonsuz böyüyən funksiya, Onların əsas xassələri, Funksiyanın limiti, Funksiya limitinin bəzi xassələri, Limitlər üzərində hesab əməlləri, Bərabərsizliklərdə limit əməliyyatı, Aralıq funksiyanın limiti haqqında teorem, Birinci görkəmli limit-sonsuz kiçik qövsün sinusunun qövsün uzunluğuna nisbətinin qövsün uzunluğu sıfıra yaxınlaşdıqda limiti, İkinci görkəmli limit, Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyi, Nöqtədə kəsilməz funksiyalar üzərində hesab əməlləri, Funksiyanın kəsilmə nöqtələrinin təsnifatı, Parçada kəsilməz funksiyalar və onların əsas xassələri, Törəmə anlayışı. Törəmənin həndəsi və fiziki mahiyyəti, Törəmənin hesablama alqoritmi, Funksiyanın diferensiallanması anlayışı, Diferensiallanma və kəsilməzlik anlayışları arasındakı əlaqə, Funksiyanın diferensialı anlayışı. Diferensialm həndəsi mahiyyəti, Diferensiallaşma ilə kəsilməzlik arasında əlaqə, Diferensiallanma qaydaları (cəmin, fərqin, hasilin və qismətin törəməsi düsturları), Tərs funksiyanın törəməsi, Əsas elementar funksiyaların törəmələri cədvəli, Mürəkkəb funksiyanın törəməsi, Mürəkkəb funksiyaların törəmələri düsturları, Loqarifmik törəmə anlayışı, Yüksək tərtibli törəmə və diferensial anlayışları, İki funksiyanın hasilinin yüksək tərtibli törəmələrinin hesablanması üçün Leybniç düsturu, Differensial hesablamanın əsas teoremləri, Qeyri-müəyyənliklərin açılması. Lopital qaydası, Teylor düsturu, Funksiyanın artma, azalma və sabitlik əlamətləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.