KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » YAQUB ƏLİFOV İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ


Şeçilmişlər YAQUB ƏLİFOV İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ

YAQUB ƏLİFOV İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ PDF
ADI:
İqtisadi nəzəriyyə (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +32
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.2 MB
Bu mühazirələr toplusunda İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodu, İstehsal, onun mahiyyəti və amilləri, Mülkiyyət və sahibkarlıq fəaliyyəti, Əmtəə istehsalı və pul, Bazar iqtisadiyyatı və onun əsas cəhətləri, Tələb və təklif, Bazar tarazlığı, Bazar infrastrukturu, Rəqabət və inhisar, Müəssisənin (firmanın) fəaliyyəti və idarə olunması, İstehsal xərcləri və mənfəət, Qiymət və onun əmələgəlmə mexanizmi, Aqrar münasibətlər, Ümumi tələb və təklif, Makroiqtisadi tarazlıq, Təkrar istehsal, İqtisadi artım və səmərəlilik, Ümumi milli məhsul və milli gəlir, Gəlirlərin formalaşması və bölgüsü, Əmək haqqı, Büdcə və vergilər, Kredit sistemi və banklar, İnflyasiya və onun tənzimlənməsi, Məşğulluq və işsizlik, İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, Dünya iqtisadiyyatı və  beynəlxalq bazar, Dünya ticarəti və tədiyyə balansı, Beynəlxalq valyuta münasibətləri mğvzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.