KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » HAQVERDİ ƏHMƏDOV MAKROİQTİSADİYYAT 2


Şeçilmişlər HAQVERDİ ƏHMƏDOV MAKROİQTİSADİYYAT 2

HAQVERDİ ƏHMƏDOV MAKROİQTİSADİYYAT 2 PDF
ADI:
Makroiqtisadiyyat (mühazirələr 2)
REYTİNQ:
  • +4
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
4.2 MB
Bu mühazirələr toplusunda İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodu, İstehsal, onun mahiyyəti və amilləri, Mülkiyyət və sahibkarlıq fəaliyyəti, Əmtəə istehsalı və pul, Bazar iqtisadiyyatı və onun əsas cəhətləri, Tələb və təklif. Bazar tarazlığı, Bazar infrastrukturu, Bazar iqtisadiyyatının modelləri, Son faydalılıq nəzəriyyəsi, İstehlakçı davranışı nəzəriyyəsi, Rəqabət və onun formaları, İqtisadiyyatda inhisaçılıq, Müəssisə ( firma) mikroiqtisadiyyatın başlıca subyektidir. Müəssisənin növləri və  təsərrüfatçılığın təşkilati- hüquqi formaları, Müəssisənin ( firmanın) fəaliyyəti və idarə olunması, İstehsal xərcləri və mənfəət, Qiymət və onun əmələgəlmə mexanizmi, Azad rəqabət şəraitində istehsal amilləri qiymətlərinin əmələ gəlməsi, İnhisarçılıq və bazar rəqabəti şəraitində qiymətin əmələ gəlməsi, Aqrar münasibətlər mövzularında mühazirə mətnləri yığılmışdır.