KitabYurdu » Mühazirə » Hüquq » İQTİSADİ HÜQUQ


Şeçilmişlər İQTİSADİ HÜQUQ

İQTİSADİ HÜQUQ PDF
ADI:
İQTİSADİ HÜQUQ
REYTİNQ:
  • +29
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
785 KB
BU MÜHAZİRƏLƏR TOPLUSUNDA İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTKARLIĞA QARŞI MÜBARİZƏDƏ XÜSUSİ İQTİSADİ BİLİKLƏRDƏN İSTİFADƏ FORMALARI, MƏHKƏMƏ MÜHASİBATININ PREDMETİ, METODLARI, OBYEKTLƏRİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ, MÜHASİBAT BALANSI VƏ ONUN MƏLUMATLARININ DAXİLİ VƏ XARİCİ ORQANLAR ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ, MÜHASİBAT UÇOT HESABLARI VƏ ONLARIN BALANSLA QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ. SİNTETİK VƏ ANALİTİK UÇOTLAR VƏ ONLARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ, HESABLARIN MÜXABİRLƏŞMƏSİ, SADƏ VƏ MÜRƏKKƏB MÜHASİBAT QEYDLƏRİ, ƏSASLANDIRILMAMIŞ UÇOT QEYDLƏRİNİN NÖVLƏRİ, ONLARIN AŞKAR EDİLMƏ PRİNSİPLƏRİ VƏ ONLARDAN SÜBUT KİMİ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ, İNVENTARİZASİYA. İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏRİN AŞKAR EDİLMƏSİNDƏ İNVENTARİZASİYANIN ROLU, İQTİSADI CİNAYƏTLƏRİN VƏ MÜLKİ-HÜQUQ MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ ZAMANI SƏNƏD MƏLUMATLARINDAN İSTİFADƏ PRİNSİPLƏRİ, OXŞAR TƏSƏRRÜFAT ƏMƏLİYYATLARINI ƏKS ETDİRƏN SƏNƏDLƏRİN YOXLAMA METODU. TƏSƏRRÜFAT ƏMƏLİYYATLARININ FAKTİKİ YOXLAMA METODU, TƏFTİŞ, ONUN TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ APARILMASI. TƏFTİŞ AKTININ TƏRTİBİ. HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARININ TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ TƏFTİŞİN TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ APARILMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ, VERGİ YOXLAMASI XÜSUSİ MÜHASİBAT BİLİKLƏRİNDƏN İSTİFADƏ FORMASI KİMİ, AUDİTOR YOXLAMASININ SƏNƏDLİ TƏFTİŞDƏN FƏRQİ. AUDİTOR YOXLAMASI. AUDİTOR RƏYİ, MƏHKƏMƏ İQTİSAD EKSPERTİZALARININ TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ APARILMASININ ƏSASLARI, MƏHKƏMƏ-İQTİSAD EKSPERTİZALARININ APARILMASI ÜÇÜN MATERİALLARIN TOPLANMASI, MƏHKƏMƏ-İQTİSAD EKSPERTİZALARININ RƏYİNİN (AKTININ) MÜSTƏNTİQ VƏ HAKİM TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏRİN SÜBUTETMƏ PROSESİNDƏ ONDAN İSTİFADƏ MÖVZULARINA DAİR MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ TOPLANMIŞDIR.