KitabYurdu » Mühazirə » Fizika » Kosmik Plazma (1-2-3)


Şeçilmişlər Kosmik Plazma (1-2-3)

Kosmik Plazma (1-2-3) PDF
ADI:
Kosmik plazma
REYTİNQ:
  • +22
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2020
“Kosmik plazma” fənni üzrə mühazirələr maqistratura pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mühazirələrdə plazma haqqında,  cırlaşma, kvazineytrallıq, Debay radiusu, Lənqmür tezliyi, Debay- Hyukkel potensialı. Saxa dusturu ilə əlaqədar məlumat verilir, plazmada elementar proseslər araşdırılır,  plazmada keçiricilik, zərrəciklərin toqquşması ilə yaranan digər effektlər öyrənilir. Yüklü zərrəciklərin bircins və qeyribircins sahələrdə hərəkət, dreyf hərəkəti, dreyf hərəkətin növləri, adiabatik invariantlar, Yerin maqnit sahəsində zərrəciklərin hərəkəti tədqiq olunur.
Ilhama Safarova
MAGUSTRAtura ffƏNLƏRİ ÜZRƏ FƏNLƏRİN ELEKTRON RESURSLARININ HAZIRLANMASI TƏQDİRƏ LAYİRDİR.  Bu baxımdan AMEA Şamaxı astrofizika Rəsədxanası elmi əməkdaşı Bəşirov Mirnamikin yerləşoirdiyi resurs müasir dövr üçün əhəmiyyətlidir.
  • 21 mart 2020 18:24
  • Status: