KitabYurdu » Kitab » Tarix » Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi Cilt 7


Şeçilmişlər Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi Cilt 7

Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi Cilt 7 PDF
ADI:
Osmanlı tarihi cilt 7
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1999
ÖLÇÜSÜ:
4.51 MB
Ahmet Rasim'in kaleminden çıkmış olan Osmanlı Tarihi, bizde tarih eğitiminin salt bir kopyacılıktan ibaret olduğu düşüncesine karşı hareket ederek hazırlanmış olan bir eserdir.

Her Türk kendi tarihini bilmekle mükelleftir. Ruslar tarihlerini yazdıktan sonra milliyetlerini ispat edebildiler. Bu hakikat meydanda bulundukça tarihi eserlere vereceğimiz önemin ne kadar büyük olması gerekeceğini onaylamamak mümkün değildir. Bugün her bildiğimiz güçlü ve medeni milletler, tarihine sahip olan milletlerdir. Tarihi toplanmamış, bilim ve teknoloji ile ilgilenmemiş milletler henüz siyasi ve medeni terbiyesini tamamlamamış olanlardır.

"Tarihini bilmeyen millet yıkılır", diyor Ahmed Rasim kitaba yazdığı önsözünde.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.
Tarihine ve vatanına sahip çıkan bir nesillerin eksik olmaması dileğiyle…

1 255 (1 839) senesinde babası 2. Mahmud'un yerine Sultan Abdülmecit Osmanlı tahtına geçmiştir. Sultan 2. Mahmud'un büyük oğludur. Sadrazam Hüsrev Paşa, 2. Mahmud'un vefatının hemen akabinde, serasker Damat Said Paş'yı inzibati tedbirleri almak üzere İstanbul'a yolladıktan sonra, civannda bulunan Valide Sultan'ın köşkünde ikamet buyurmakta olan veliaht Abdülmecid Han'a tahta geçmeye hazırlanmalan hususunda haber verdi. Paşa, hem ilk biatı kendi yapmak istiyor, hem de sadaret makamını ele geçirmek arzusunu taşımaktaydı. Buna muvaffak da oldu. 2. Mahmud'un son sadrazarnı Rauf Paşa, cenazeyi Divanyolu üzerinde bulunan Köprülü kütüphanesinde beklemekteydi. Yeni padişah çamlıca köşkünden araba ile çıkıp,
Harem iskelesine oradan da saltanat kayığına binerek Topkapı Sarayı'na geçti. Bu sırada toplar gürlemekte Osmanlı tahtına 1 6 yaşında olduğu halde Abdülmecit Han'ın geçtiğini ilan etmekteydi.
Padişahın Hüsrev Paşa'yı sadarete getinnesinden sonra, Damad Halil Paşa seraskerliğe, eski sadrazam Rauf Paşa Ahkam-ı Adliye'ye, Damad Said Paşa Ticaret nazırlığına, Sultan Mahmud'un kurenasından Rıza Bey, rütbe verilerek vezir yapılıp, Mabeyn Müşiri Mühimmat-ı Harbiye Nazırı Ali Necib Bey valide kethüdası, Deavi nazırı Necip Efendi Mühiı1ımat-ı Harbiye nazırı, Hacı Saib Efendi. Deavi nazırı, maruzat- ı dahileye katibi Şekip Efendi Beylikçi, Maruzat-ı hariciye katibi Mahir Bey Amedçi tayin olundular.