KitabYurdu » Kitab » Riyaziyyat » Riyaziyyat - Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti (2-ci hissə)


Şeçilmişlər Riyaziyyat - Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti (2-ci hissə)

Riyaziyyat - Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti (2-ci hissə) PDF
ADI:
Riyaziyyat - Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2020
ÖLÇÜSÜ:
1.8 mb
Mündəricat
Ədədi ardıcıllıq
Ədədi silsilə
Ədədi silsilənin xassələri
Ədədi silsilənin ilk n həddinin cəmi
Həndəsi silsilə
Triqonometriya. Bucağın radian ölçüsü
Triqonometrik funksiyalar
Triqonometrik funksiyaların qiymətləri
Triqonometrik funksiyaların işarələri
Triqonometrik funksiyaların təkliyi, cütlüyü,dövrülüyü
Əsas triqonometrik düsturlar
Çevirmə düsturları. Toplama düsturları
İkiqat bucaq düsturları
Yarımarqumentin düsturları
Triqonometrik funksiyaların yarımbucağın tangensi ilə ifadəsi
Cəmin (fərqin) hasilə çevrilməsi düsturları
Hasili cəmə çevirən düsturlar
Üçqat bucağın düsturları
Köməkçi arqument daxil etməklə çevirmələr
Tərs triqonometrik funksiyalar
Tərs triqonometrik eyniliklər
Triqonometrik tənliklər və onların həll üsulları
Triqonometrik bərabərsizliklər
Tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan bərabərsizliklərin həlli
Funksiyalar
Düz mütənasiblik.Xətti funksiya
Tərs mütənasiblik.Modul funksiyalar
 funksiyası
Funksiyanın işarə sabitliyi intervalları.Artan və azalan funksiyalar
Tərs funksiya.Tək və cüt funksiyalar
Kvadratik funksiya.Kvadrat bərabərsizliklərin həlli
Funksiyaların təyin və qiymətlər oblastı
Dövri funksiyalar
Funksiya qrafiklərinin həndəsi çevrilməsi
Triqonometrik funksiyaların dövrünün təyini
 funksiyasının xassələri və qrafiki
Nöqtənin ətrafı. Funksiyanın artımı
Funksiyanın törəməsi. Törəmənin hesablama qaydaları
Mürəkkəb funksiya və onun törəməsi
Funksiyanın artması və azalması aralıqları
Funksiyanın böhran nöqtələri. Funksiyanın maksimum və minimum nöqtələri
Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətləri
Funksiyanın asimptotları.Funksiyanın tədqiqi
Funksiyanın qrafikinə toxunanın tənliyi
Törəmənin həndəsi və fiziki mənası
Üstlü funksiya
Ədədin loqarifmi. Loqarifmin xassələri
Loqarifmləmə. Antiloqarifm (potensiallama)
Loqarifmik funksiya
Üstlü tənliklər və bərabərsizliklər
Loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər
Ardıcıllığın limiti.Funksiyanın limiti
Funksiyaların kəsilməzliyi
Çoxluqlar
Birləşmələr nəzəriyyəsi
Kompleks ədədlər
Kompleks ədədlər üzərində əməllər
Kompleks ədədlərin həndəsi təsviri
Kompleks ədədin modulu və arqumenti
Kompleks ədədin triqonometrik şəkili
Triqonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədədlər üzərində əməllər
İbtidai funksiya. Qeyri- müəyyən inteqral
Müəyyən inteqral və onun xassələri
Əyrixətli trapesiyanın sahəsi
Ehtimal nəzəriyyəsi