KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi


Şeçilmişlər Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi

Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi PDF
ADI:
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi
REYTİNQ:
  • +2
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2013
Monoqrafiyada Səhmdar Cəmiyyətin xüsusi kapitalının iqtisadi mahiyyəti və tərkibi məsələləri açıqlanmış, o cümlədən Sənaye müəssisəsinin maliyyə resurslarının idarə edilməsi sistemində Səhmdar cəmiyyətin xüsusi iqtisadi mahiyyəti, vahid milli fond bazan sistemində olan müəssisələrdə Səhmdar kapitalı edarətmək üçün uçot malumatlannın informasiya bankından istifadə və bu sahədə problemlər, səhmdar cəmiyyətində xüsusi kapitalın nisbətinin optimallaşdırılması aləti sayıln müəssisənin maliyyə sabitliyinin təhlili araşdırılmışdır. Bundan başqa monoqrafiyada maliyyə menecmenti sistemində Səhmdar cəmiyyətinə kapitalının strukturun təhlili, sənaye müəssisəsinin maliyyə resurslarının edarəediJməsi sistemində Səhmdar Cəmiyyətin fəaliyyətinin özünün maliyyələşdirmə mənbələrinin təhlili məsələləri şərh edilmişdir, Monoqrafiya, bakalavr, magistr, ali məktəb müəllimləri elmi işçilər, uçot sahəsində çalışan rəhbər işçilər və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Müstoqiilik ilJsrində həyata keçirilən sistemli və geniş əhatəli, siyasi və sosial-iqtisadi islahtlar ölkənin sosializm iqtisadi sistemindən bazar sisteminə keçməsi üçün tələb olunan maddi-texniki bazanın yaradılması üçün iqtisadiyyata böyül həcmdə investisiya cəlb' edilməsinə şərait yaratdı. Yenil stehsal müəssisələrinin yenidən qurulması, habelə fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi nəticəsində ölkə üzrə Ü.D.M sənaye istehsalı və əhalinin sərancamında qalan real pul gəlirləri artmışdır. 2003-cü ilin noyabr ayında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi barədə prezident fərmanları imzaladı. Kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün regionlarda əsas kapitalın genişləndirilməsində və modernləşməsində böyük həcmdə investisiya istifadə olunmuşdur. Sənayenin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi nəticəsində regionlarda məhsul istehsalı bir neçə dəfə artmışdır. İqtisadi islahatlar dövründə Azərbaycan Respublikasında investisiyaların iqtisadi və sosial səmərəliliyinin nəzəri və praktiki aspektlərinə, sahəni və regional iqtisadi tarazlığın yaradılmasında investisiyaların roluna, investisiyaların stimullaş- dınlması, mexanizmlərinə, daxili investisiyaların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ehtiyyatiarının aşkar edilməsinə həsr olunmuş kompleks elmi-tədqiqat işi aparılmamışdır. Yüz minlərlə yeni iş yerləri yaradılmışdır. Bütün bu uğurlarla yanaşı Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında bir sıra problemlər mövcuddur ki, onların irili həlü investisiyalarla bilavasitə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, ölkəmizdə iqtisadi inkişafı tarazlı etmək, məcmu tələbi artırmaq, fəal əmək resur-slann- dan səmərəli və tam istifadə etmək, əhalinin yoxsulluq səviyyəsini azaltmaq, investisiyaların iqtisadi və sosial səınər- əiliyini yüksəltmək daxili tələbatı tam təmin edə bilən istehsal sektorlarına yönəldilən investisiyaların həcmini və dövlət gəlirlərini, artırmaq kimi problemlərin həlli davam etdirilir. Cəmiyyətin resurslarrməhdud və təlabatı isə sonsuz olduğuna görə həmin resı?islardan maksimum səmərə ilə istifadə olunmalıdır. İqtisadi artımın və iqtisadi tarazlığın təmin olunmasında üç əsas faktordan (kapital, əmək, torpaq) birinin, yəni kapitalın yaranması investisiyalardan asılıdır. İqtisadi tarazlığın təmin olunmasının əsas vəzifələrindən biri məhz əsas kapitalın artması, ondan səmərəli istifadə olunmasıdır. Gələcəkdə istehsalın yüksək inkişaf tempini saxlamaqla tarazlı iqtisadi inkişafı təmin etmək, innovasiya təyinatlı iqtisadiyyat yaratmaq, ölkənin əsas qanununda Konstitutsiyada nəzərdə tutlan həyat səviyyəsinə nail olmaq üçün insanların şərait yaratmaq investisiyaları vasitəsilə həll edilə bilər. Daxili investisiya ehtiyyatlannm aşkar edilməsi, investisyalann iqtisadi səmərəl-liyinin yüksəldilməsi və onun hesabına investisiyaların artırılması ümü- mmilli əhəmiyyəti olan problem xarakteri daşıyır. Ölkənin mərkəzi idarəetmə orqanlarında çalışan bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda iqtisadi inkişafın xarici investisiyalar xarici texnologiyalar və dövlətin sərti pul-kredit büdcə siyasəti əsasında təmin edilməsini məqsədəuyğun hesab edirlər.