KitabYurdu » Kitab » Dərslik » AUDİT


Şeçilmişlər AUDİT

AUDİT PDF
ADI:
AUDİT
REYTİNQ:
  • +34
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
4 MB
Audit xidmət fəaliyyəti olsa da, müstəqil yoxlama-ekspertiza funksiyasını icra etməklə dövlətlə sahibkar arasında və sahibkarla menecer arasında qarant rolunu oynayır. Bazar iqtisadiyyatı münasibetlerinə keçid material, əmək və maliyyə resusrlarının səfərbər edilməsi və onlardan səmərəli istifadə olunmasını ön plana çəkir. Bu məsələlərin həllində digər idarəetme elementləri ilə yanaşı audit xidməti və nəzarətinin rolu böyükdür. Auditin bir iqtisadi kateqoriya kimi formalaşmasında elmi-nəzəri ve praktiki aspektlərin işlənib hazırlanması, tədris edilməsi vacibdir. Bu baxımdan dərslik mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dərslikdə auditin nəzəri, təşkilati-praktiki, metodoloji prinsipləri şerh edilməklə yanaşı, ilk dəfə olaraq auditdə maliyye tehlilinin metodıkası və sahələr auditinin təşkilinin spesifik xüsusiyyətləri verilmişdir. 
Dərslik iqtisadyonümlü ixtisasiar üzre təhsil alan tələbələr, magistrlər, aspirantlar müəllimler, mühasiblər, iqtisadçılar, auditorlar ve maliyyə, vergi sisteminde işləyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.