KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Ümumi Fizika Kursu


Şeçilmişlər Ümumi Fizika Kursu

Ümumi Fizika Kursu PDF
ADI:
Ümumi Fizika Kursu
REYTİNQ:
  • +233
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
9.72 Mb
Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali texniki universitetlər üçün təsdiq edilıııiş «Ümuıııi fizika kursu» proqramına uyğun yazılmışdır.
Dərslikdə ümumi fizika kursunun mexaııika-molekıılyar. elektrik bəhsi, optika, kvant mexaııikasının elementləri, atom və nüvə fizikasının əsas bölmələri a ra şd ırılmışdır.
Dərslikdən Ah Texniki Universitetlərin və həmçinin pedaqoji Universitetlərin tələbələri istifadə edə bilərlər. Bunlardan əlavə dərslik lisey, kollec tələbələri və orta məktəb müəllimləri üçündə faydalı hesab edilə bilər.
Hazırki dərsliyin birinci buraxılışı 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali texniki Universitetlər üçün təsdiq edilmiş proqrama uyğun olaraq "Maarif' nəşriyyatı tərəfiııdər kiril əlifbası ilə buraxılmışdır. Bu dərsliyin latın əlifbası ilə ikinci nəşri 2007-ci ildə, üçüncü nəşri isə indi həyata keçirilir. Dərsliyin ikinci və üçüncü nəşrində 1996-cı ildə dərslik çap edilərkən lıəcıııə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılmış və bəzi əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir.
Dərslikdə ümuıııi fizika kursunun bütün bölmələri Azərbaycan Texnologiya Universitetinin və eləcədə texniki universitetlərin istiqamətləri üzrə araşdırılmışdır. Daha doğrusu mexanika bölməsində cisim və ya cisimlər sisteminin zamandan asılı olaraq yerdəyişmələri araşdırılmış, həmçinin maddəni təşkil edən atom və ıııolekulalar çoxluğunun xaotik hərəkəti, elektrik və maqnit sahələrinin qarşılıqlı təsiri və nəhayət atomların, molekulaların və onların toplusunun halı öyrənilmişdir.
Dərslik müəllifin Azərbaycan Texnologiya Universitetində "Ümumi fizika kıırsıından" 35 ildən çox oxuduğu mühazirələr əsasında yazılmışdır.
Dərslik 21 fəsildən ibarətdir. Bu fəsillərdə ümumi fizika kursunun mühüııı qanunları şərh edilmişdir.