KitabYurdu » Mühazirə » Maliyyə və Mühasibat » Mühasİbat (Malİyyə) uçotu


Şeçilmişlər Mühasİbat (Malİyyə) uçotu

Mühasİbat (Malİyyə) uçotu PDF
ADI:
Mühasİbat (Malİyyə) uçotu
REYTİNQ:
  • +25
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Mühazirə mətnləri II-010200 «Mühasibat uçоtu və audit» iхtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mühazirə mətnləri kafеdra müdiri, iqtisad еlmləri dоktоru S.M.Səbzəliyеvin rəhbərliyi altında və bilavasitə iştirakı ilə hazırlanmışdır. I Mövzu. Müəssisələrdə mühasibat (maliyyə) uçotunun təşkilinin əsasları.II Mövzu. Əsas vəsaitlərin uçotu.III Mövzu. Qeyri-Maddi aktivlərin uçotuIV Mövzu. İnvestisyaların uçotuV Mövzu. Mal-Material Ehtiyyatlarının uçotuVI Mövzu.Əməyin və onun ödənişinin uçotu.VII Mövzu. Məsrəflərin uçotuVIII Mövzu. Hazır məhsul və onun satışının uçotuIX Mövzu. Pul vəsaitlərinin uçotuX Mövzu. Mənfəət və zərərlərin uçotuXI Mövzu. Vergiyə cəlbolunma əməliyyatlarının uçotuXII Mövzu. Kapitalın uçotuXIII Mövzu. Öhdəliklərin uçotuXIV Mövzu. Mühasibat (maliyyə) hesabatının milli və beynəlxalq standartları.