KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » ÜZVİ KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər ÜZVİ KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR)

ÜZVİ KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
ÜZVİ KİMYA (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +58
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.5 MB
Bu mühazirələr toplusunda Üzvi kimyanin məqsədi,vəzifələri, yaranma tarixi, nəzəri əsaslari, Doymuş karbohidrogenlər, quruluşu, alinmasi, xassələri, tətbiq sahələri, Doymamiş k/h-lər, alkenlər və alkadienlər, quruluşu, alinmasi, xassələri,  tətbiqi, Alkinlər , elektron quruluşu, adlandirilmasi, izomerliyi, alinmasi, xassələri, tətbiq sahələri, Tsikloalkanlar, doymuş və doymamiş nümayəndələri, terpenlər, karatinoidlər, steroidlər, Aromatik karbohidrogenlər, təsnifati, quruluşu, alinmasi, xassələri, tətbiqi, Karbohidrogenlərin hallogenli törəmələri,  Təsnifati, xassələri, tətbiq sahələri, Oksigenli üzvi birləşmələr, biratomlu doymuş spirtlər, quruluşu, alinmasi, xassələri, tətbiqi, Çox atomlu spirtlər, doymamiş spirtlər, əsas nümayəndələri, alinmasi, xassələri, tətbiq sahələri, Tiollar  sadə və tioefirlər, Fenollar, ikiatomlu, üçatomlu, çoxatomlu fenollar, alinmasi xassələri, tətbiq sahələri, Aldehid və ketonlar, Doymuş, doymamiş tsiklik nümayəndələri, Xassələri, Tətbiq sahələri, Karbon turşulari, Doymuş, doymamiş çoxəsasli aromatik turşular, təsnifati, xassələri, tətbiq sahələri, Ikiəsasli karbon turşulari, törəmələri, optik izomerlik sulu karbonlar (karbohidratlar), xassələri, alinmasi, bioloji rollari, Azotlu üzvi birləşmələr, nitrobirləşmələr, aminlər, aminspirtlər, aminturşular, zülallar, xassələri, bioloji rolu, Heterotsiklik  birləşmələr, alkalloidlər xassələri, alinmasi, bioloji rollari mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.