KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » ÖZƏLLƏŞDİRİLƏN ƏMLAKIN UÇOTU VƏ AUDİTİ


Şeçilmişlər ÖZƏLLƏŞDİRİLƏN ƏMLAKIN UÇOTU VƏ AUDİTİ

ÖZƏLLƏŞDİRİLƏN ƏMLAKIN UÇOTU VƏ AUDİTİ PDF
ADI:
ÖZƏLLƏŞDİRİLƏN ƏMLAKIN UÇOTU VƏ AUDİTİ
REYTİNQ:
  • +2
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
883 KB
Son illər ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına keçilməsi ilə əlaqədar olaraq mühüm iqtisadi proseslərdən biri özəlləşdirmədin Özəlləşdirmə dövlətin mülkiyyət hüququnun dəyişməsi formasıdır. Özəlləşdirmə bazar yönümlü dövlət müəssisələrinin (yəni bir sıra strateji obyektlər istisna olmaqla) və ona məxsus xidmət sahələrinin tamamilə və ya qismən şəxsi mülkiyyətə verilməsi prosesidir.
Özəlləşdirmədə əsasən iki üsuldan istifadə edilir: standart və qeyri-standart. Hərrac, tender, birbaşa və qismən kapitalla satış üsulları standart üsula, çek, vauçer, sertifikat və kuponlar tətbiq edilməsi ilə özəlləşdirmə qeyri-standart üsula aid edilir.
Hərraclar vasitəsilə dövlət əmlakının satışı özəlləşdirilən əmlak barəsində alıcıdan lıər lıaıısı bir şərtin yerinə yetirilməsi tələb olunmadan özəlləşdirmədə alıcı kiıııi tanınan fiziki və lıiiquqi şəxslərin mülkiyyətinə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada özgəniııkiləşdirilməlidir. Bu zaıııan əmlak üzərində mülkiyyət hüququ hərracın gedişində maksimum qiymət təklif etmiş alıcıya verilir. Alıcı əmlakın hərrac dəyərini pulla ödəyir. Özəlləşdirilən dövlət əmlakının satıcısı kimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakı Nazirliyi çıxış edir.