KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » BEYNƏLXALQ STATİSTİKA


Şeçilmişlər BEYNƏLXALQ STATİSTİKA

BEYNƏLXALQ STATİSTİKA PDF
ADI:
Beynəlxalq statistika
REYTİNQ:
  • +5
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
639 KB
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına iqtisadi fəaliyyətin bazar prinsiplərinin tətbiqi ölkəmizdə əvvəllər məlum olmayan bir sıra hadisə və proseslərin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Belə ki,uzun illər boyu iqtisadiyyatın idarə olunmasında inzibati-amirlik metodlarından istifadə, qapalı iqtisadiyyatın aparılması Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfat sistemindən kənarda qalmasına, beynəlxalq ticarət fəaliyyətinin və xarici iqtisadi əlaqələrin zəif inkişaf ina səbəb olmuşdur.
Bazar iqtisadiyyatına keçid, iki iqtisadi sistemin aradan qalxmasına səbəb olmaqla beynəlxalq inteqrasiyanı gücləndirdi. Məhz bu şəraitdə beynəlxalq miqyasda baş verən hadisə və proseslərin statistik öyrənilməsinin əhəmiyyəti də yüksəlmişdir. Beynəlxalq statistika yeni iqtisadi şəraitdə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif tərəflərini əks etdirən prosesləri tədqiq edərək, yeni və təkmilləşdirilmiş göstəricilər sistemini qurmağa başlamışdır.
Dərs vəsaitində "Beynəlxalq statistika"    fənninin proqramına üyğun olaraq əsas məövzular şərh olunmuş, hər bir mövzunun mahiyyətini anlamağa şərait yaradan məsələlər həll ed ilmişdir. Həlli ilə məsələlərin verilməsi tələbələri sərbəst olaraq öz üzərilərində işləmələrinə imkan verər.