KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » Beynəlxalq biznes


Şeçilmişlər Beynəlxalq biznes

Beynəlxalq biznes PDF
ADI:
Beynəlxalq biznes
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2017
ÖLÇÜSÜ:
1.41 Mb
Dərs vəsaiti ali təhsil ocaqlarının dövlət təhsil standartlarında ―Beynəlxalq biznes‖ ixtisası üzrə nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olaraq yazılmış və ―Beynəlxalq biznes‖ fənninin əsas bölmələrini əhatə edir. Dərs vəsaitinin hər fəslində mövzular sistemləşdirilmiş və Azərbaycan Respublikasında ―Beynəlxalq biznes‖in idarə edilməsi haqqında kompleks fikir formalaşdırmışdır. Dərs vəsaiti ümumi iqtisadiyyat üzrə təhsil alan tələbələr, magistrlər, aspirantlar, müəllimlər və habelə müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində ―Beynəlxalq biznes‖ ilə maraqlanan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, düyanın heç bir ölkəsi xarici iqtisadi əlaqələr qurmadan öz milli iqtisadiyyatının normal inkişafını təmin edə bilməz. Ölkələr arasında bu əlaqələr çoxşaxəlidir və onun müxtəlif formaları mövcuddur. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 2\3 hissəsindən çoxu beynəlxalq biznes əlaqələrinin payına düşür. Kommersiyasız biznesin qeyri-mümkünlüyü hamı üçün bəllidir. Bununla əlaqədar dərs vəsaitində bu zərurətin açıqlanması ilə bərabər, Beynəlxalq biznesin mahiyyəti, məzmunu, məqsədi, Beynəlxalq biznesin növləri və beynəlxalq biznesin təşkili formaları, Beynəlxalq biznesin sferası, Dünya maliyyə mühiti, Beynəlxalq biznesin inkişaf istiqamətləri, Beynəlxalq ticarətin mahiyyəti və əlamətləri, Kapitalın beynəlxalq hərəkəti, Beynəlxalq injinirinq xidməti, Beynəlxalq biznesdə qiymətin əmələ gəlmə strategiyası, İdxal və ixrac sövdələşmələrində danışıqların aparılması, Azərbaycanın neft strategiyası və beynəlxalq biznesdə onun rolu, Böyük ipək yolunun beynəlxalq biznesin inkişafına təsiri, Beynəlxalq biznesdə marketinq, Beynəlxalq icarə münasibətləri, Valyuta risklərinin idarə olunması və biznesmenlərin əməyinin qiymətləndirilməsindən, yüksək ixtisaslı, saf əqidəli biznesmenlərin yetişdirilməsi zərurətindən geniş söhbət açılır. Dərs vəsaiti beynəlxalq biznes ilə bilavasitə bağlı olan bu məsələlərin əlaqə və ardıcıllığı nəzərə alınmaqla tərtib edilmişdir.
―Beynəlxalq biznes kursunun təklif olunan məzmunda və quruluşda tədrisi ―Beynəlxalq biznes‖ ixtisası üzrə ―bakalavr‖ səviyyəsində hazırlanan mütəxəssislərə fənn haqqında zəruri biliklərin əldə edilməsinə imkan verəcəkdir. Hazırki dərs vəsaitində hər şeydən əvvəl beynəlxalq biznes sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssis ticarət biznesinin müvəffəqiyyətli fəaliyyət göstərməsi üçün, həm də beynəlxalq biznesin öyrənmək üçün lazımi biliklər əldə etməsinə xidmət edir. Bu biliklər olmadan mürəkkəb bazar iqtisadiyyatı şəraitində müasir beynəlxalq biznes fəaliyyətini qurmaq qeyri–mümkündür. ―Beynəlxalq biznes‖ kursunun öyrənilməsi bakalavr səviyyəsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulur.