KitabYurdu » Kitab » Biologiya » İnsan və heyvan fiziologiyası I hissə


Şeçilmişlər İnsan və heyvan fiziologiyası I hissə

İnsan və heyvan fiziologiyası I hissə PDF
ADI:
İnsan və heyvan fiziologiyası I hissə
REYTİNQ:
  • +77
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
10.8 MB
Dərslikdə insan və heyvan fiziologiyasının aşağıda adları verilmiş əsas bölmələrinə aidmüasir məlumatlar verilmişdir.Bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr üçün biologiyanın əsas bölmələrindən biri hesab edilən«İnsan və heyvan fiziologiyası» üzrə nəzərdə tutulan mühazirə materialları ikicildlik dərslikkimi təqdim edilir. Dərsliyin birinci hissəsində fiziologiya sahəsində son nailiyyətlər Avropastandartları nəzərə alınmaqla fiziologiyanın inkişaf tarixi (giriş), əsas anlayış və prinsiplər,hüceyrə fiziologiyasının əsasları, oyanan toxumaların fiziologiyası və ya elektrik oyanması iləməlumatların nəql olunması, əzələnin fiziologiyası, sinir sisteminin ümumi və xüsusi fiziologiyası,analizatorların fiziologiyası və daxili sekresiya vəziləri haqqında məlumat verilir.Dərsliyin ikinci hissəsində isə qan, ürək-damar, qan dövranı, tənəffüs, həzm, sidik-ifrazat,maddələr və enerji mübadiləsi, bədən temperaturu və tənzimi, əməyin fiziologiyası, ekolojifiziologiya, qocalıq və qocalma, ali sinir fəaliyyəti bəhsləri və fizioloji göstərici, termingöstəricisi, müəllif arayışı, kafedranın tanınmış alimləri, terminlər lüğəti, testlər verilmişdirDərsliyin əsas üstün cəhəti odur ki, ayrı-ayrı fəsillərdə orqanizmin orqan və toxumalarınınfəaliyyət mexanizminin avropa təhsil standartlarına uyğun şəkildə izah edilməsi və əvvəlkidərsliklərdən fərqli olaraq burada hüceyrə fiziologiyası, əmək və ekoloji fiziologiya, qocalma vəqocalıq, bioloji qocalma haqqında ilk dəfə məlumat verilirməsidir.Proqrama uyğun yazılmış dərslik dövlət universitetlərinin bakalavr pilləsində təhsil alantələbələri, eləcə də fizioloq magistrantlar, nəzəri və təcrübi biologiyanın müxtəlif sahələrindəçalışan bioloqlar üçün faydalı mənbə ola bilər.